Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsbiträde

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: A-Train Aktiebolag, org nr 556500-3745 är personuppgiftsansvarig för Visselblåsarfunktionen. Adress: Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, Telefonnummer: 08-58 88 90 00

Mailadress: info@atrain.se
Personuppgiftsbiträde: Interaktiv Säkerhet är A-Trains personuppgiftsbiträde.

Laglig grund för och ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Visselblåsarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter. Den lagliga grunden för behandlingen är att JM har ett berättigat intresse för att utreda brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Mottagare av uppgifterna: A-Train har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visselblåsarfunktionen så att endast en särskild intern organisation får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.

Rätt till registerutdrag m.m. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som A-Train behandlar om dig, samt få uppgifter rättade, raderade eller porterade. Kontakta då info@atrain.se. Om du anser att A-Train bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.