Bakgrund och syfte

A-Train strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög etisk nivå som ligger i linje med våra värderingar. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. A-Trains Visselblåsarfunktion ger en möjlighet till att rapportera allvarliga missförhållanden såsom bedrägeri, korruption eller andra oegentligheter och som kan vara ett allvarligt hot mot individers liv och hälsa. Genom att rapportera misstänkta eller faktiska allvarliga oegentligheter hjälper du oss att säkerställa att vi verkar i linje med våra värderingar.

Vad är Visselblåsarfunktionen?

Det är en alternativ rapporteringskanal för att rapportera allvarliga missförhållanden mot ledande befattningshavare (chefer, ledningsgrupp och styrelse) vid A-Train AB. A-Trains Visselblåsarfunktion tillhandahålls av en extern leverantör i syfte att stärka skydd och anonymitet för den som rapporterar.

Vilka ärenden kan rapporteras?

Enbart ärenden som rör allvarliga missförhållanden mot ledande befattningshavare (chefer, ledningsgrupp och styrelse) får rapporteras via Visselblåsarfunktionen. Övriga typer av ärenden bör adresseras direkt till A-Train. För medarbetare hänvisas då till ordinarie rapporteringsvägar, eller att kontakta närmsta chef, VD, HR-chef eller Säkerhetschef. Exempel på ärenden som får rapporteras via Visselblåsarfunktionen:

  • Finansiella bedrägerier (t.ex. bokföringsbrott, bedrägeri, förskingring)
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga missförhållanden som innebär en direkt fara för liv och hälsa

Skydd för dig som rapporterar

Du som anmäler via vår Visselblåsarfunktion är anonym (om du själv inte väljer att ange ditt namn) och uppgifterna behandlas under högsta sekretess.